تگ - عرق

مسمومیت با مشروبات الکلی و روش درمان

دیدگاه :0

فرمول عمومی الکلها، ROH است که در آن،  R یک گروه آلکیل یا آلکیل استخلاف...