مسمومیت با مشروبات الکلی و روش درمان

فرمول عمومی الکلها، ROH است که در آن،  R یک گروه آلکیل یا آلکیل استخلاف شده است. این گروه می‌تواند نوع اول ، دوم یا سوم باشد، ممکن است زنجیرباز یا حلقه‌ای باشد، ممکن است دارای یک اتم هالوژن، هیدروکسیل‌های بیشتر یا یکی از بسیاری گروههای دیگری باشد. همه الکلها ، دارای گروه هیدروکسیل (OH) هستند…